STATUTI I RI I ASOSIACIONIT KOMBËTARE I TË KULTIVUESVE TË KAFSHËVE TË IMËTA

  Content Image

  Në përputhje me Ligjin Nr.06/L-043 për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës.Asosiacioni Kombëtare e Kultivuesve të Kafshëve të Imëta në Kuvendin e rregullt të mbajtur më 20.03. 2021, miratoi

  Statutin

  E Asosiacionit Kombëtare të Shoqatave të Kultivuesve të Kafshëve të Imëta
  KAPITULLI 1. DISPOZITAT E PRGJITHSHME

  Neni 1

  Asosiacioni Kombëtar i Shoqatave të Kultivuesve të Kafshëve të Imëta (në tekstin e mëtejmë Asosiacioni Kombëtare) është federatë e shoqatave në të cilën bashkohen vullnetarisht shoqatat me status të përcaktuar të personit juridik, të cilat kanë qëllime të njëjta ose të ngjashme.

  Asosiacioni Kombëtare bashkëpunon me Asosiacioni të tjera nga territori i Republikës së Kosovës që merren me mbarështimin dhe mbrojtjen e kafshëve të Imëta, mbrojtjen e mjedisit dhe të natyrës, si dhe me shoqata të tjera, të cilat e lidhin veprimtarinë e tyre me mbrojtjen e kafshëve të Imëta, të natyrës dhe të mjedisit njerëzor

  Neni 2

  Me këtë statut rregullohen dispozitat mbi emrin, selinë, përfaqësimin, pamjen e vulës së Asosiacionit Kombëtare, mbi qëllimet dhe fushat e veprimtarisë në përputhje me qëllimet, veprimtaritë me të cilat arrihen qëllimet, mbi mënyrën e sigurimit të publicitetit të veprimtarisë së Asosiacionit Kombëtare, mbi kushtet dhe mënyrën e anëtarësimit dhe të përfundimit të anëtarësisë, të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë, si dhe përgjegjësinë disiplinore të anëtarëve dhe mënyrën e mbajtjes së listës së anëtarëve, trupat e Asosiacionit Kombëtare, përbërjen e tyre dhe mënyrën e thirrjes së seancave, zgjedhjen, revokimin, kompetencat, mënyrën e vendimmarrjes dhe kohëzgjatjen e mandatit dhe mënyrën e thirrjes së kuvendit në rast të skadimit të mandatit, zgjedhjen dhe revokimin e likuiduesve të Asosiacionit Kombëtare, të drejtat dhe detyrimet e ndërsjella të formave organizative të Asosiacionit Kombëtare, përfundimin e ekzistimit të Asosiacionit Kombëtare dhe mbi mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve dhe konflikteve të interesit brenda Asosiacionit Kombëtare dhe mbi çështjet e tjera me rëndësi për Asosiacionin Kombëtare

  Neni 3

  Emri i plotë i Asosiacionit është: Asosiacioni Kombëtare e Kultivuesve të Kafshëve të Imëta.

  Selinë e Asosiacionit Kombëtare e përcakton Kuvendi, ndërsa seli aktuale është në Pejë,Gazmend Zajmi nr 12.

  Rajon i aktivitetit të Asosiacionit është territori i Republikës së Kosovës dhe i Bashkimit Evropian

  Neni 4

  Asosiacioni Kombëtare ka statusin e personit juridik me të drejta, detyrime dhe përgjegjësi që dalin nga Kushtetuta, Ligji dhe ky Statut.

  Asosiacioni Kombëtare përfaqësohet dhe prezantohet nga Kryetari i Asosiacionit Kombëtare, ndërsa në rast të pengesës së tij, të gjitha autorizimet e tij i merr njëri nga dy nënkryetarët e Asosiacionit Kombëtare, të cilin ai e autorizon me pëlqim me shkrim.

  Kryetari i Shoqatës Kombëtare ka këto autorizime dhe përgjegjësi:

  – përfaqëson dhe prezanton Asosiacionin Kombëtare,

  – është përgjegjës për ligjshmërinë e punës së Asosiacionit Kombëtare,

  – i paraqet Kuvendit propozimin e raportit vjetor financiar për shqyrtim dhe miratim,

  – thërret Kuvendin e Asosiacionit Kombëtare,

  – kujdeset për zbatimin e vendimeve të Kuvendit të Asosiacionit Kombëtare,

  – nënshkruan akte dhe lidh kontrata në emër të Asosiacionit Kombëtare,

  – kujdeset për njohjen e publikut me punën e Kuvendit të Asosiacionit Kombëtare,

  – dorëzon procesverbalin nga seanca e rregullt e Kuvendit në Zyrën kompetente që mban regjistrin e shoqatave

  Neni 5

  Asosiacioni Kombëtare ka shenjën dhe flamurin e saj.

  Shenja është e katrore e ndarë në mënyrë diagonale në gjashtë fusha (gjethe) me shenjat e gjelit, pëllumbit, zogut, lepurit, Kavisë dhe peshkut.

  Flamuri i Asosiacionit Kombëtare është i bardhë, me madhësi 180 me 90 centimetra, me emblemën e Asosiacionit Kombëtare në rreth të bardhë me diametër prej 60 centimetra, i cili prek mesin e gjatësisë së flamurit me skajin e poshtëm të rrethit.

  Në rreth të bardhë me diametër prej 60 centimetra, emblema e Asosiacionit Kombëtare e madhësisë 50 centimetra është shtypur në mënyrë diagonale e ndarë në gjashtë fusha (gjethe) me figura kafshësh, me stemën në mes dhe me emrin e plotë të Asosiacionit Kombëtare .

  Asosiacioni Kombëtare ka vulën e vet, një në formë katrore. Vula katrore është me diametër 28 milimetra me mbishkrimin Asosiacioni Kombëtare e Kultivuesve të Kafshëve të Imëta, ndërsa në mes të vulës është emblema e Asosiacionit Kombëtare.

  Vula katrore ka vetëm tekstin Asosiacioni Kombëtare i Kultivuesve të Kafshëve të Imëta Pejë,Gazmend Zajmi

  KAPITULLI 1. DISPOZITAT E PRGJITHSHME

  Neni 6

  Qëllimi i themelimit të Asosiacionit Kombëtare është bashkimi i shoqatave të Kultivuesve të kafshëve të Imëta nga territori i Republikës së Kosovës, veprimtaria kryesore e të cilave lidhet me mbarështimin dhe mbrojtjen e kafshëve të Imëta në mbarështimin e kontrolluar dhe në natyrë, si dhe mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe mjedisit të njeriut.

  Në përputhje me qëllimet e theksuara, Asosiacioni Kombëtare operon në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe natyrës.

  Vendos dhe mban marrëdhënie me Asosiacionit e njëjta dhe të ngjashme dhe me institucionet e tjera në vend dhe jashtë tij.

  Neni 7

  Asosiacioni Kombëtare ka qëllime themelore, të cilat janë:

  • inkurajon krijimin e shoqatave të reja të Kultivuesve të kafshëve të Imëta dhe gjen modele për inkurajimin e aktiviteteve të shoqatave dhe anëtarësimin e tyre në Asosiacionin Kombëtare,

  • kujdeset për zbatimin e dispozitave ligjore dhe akteve të tjera normative që lidhen me mbrojtjen e natyrës dhe mjedisit njerëzor, si dhe mbarështimin e lepujve, shpendëve, pëllumbave, zogjve këngëtarë, ekzotikëve, Kavie , si dhe kafshëve të tjera të Imëta dhe peshqve të akuariumit,

  • inkurajon aktivitetet e shoqatave në lidhje me përzgjedhjen dhe mbrojtjen e lepujve, shpendëve zbukurues, ujorë dhe të egër, pëllumbave, zogjve këngëtarë, ekzotikëve,Kavieve dhe kafshëve të tjera të Imëta, si dhe mbrojtjen e kafshëve në natyrë

  Neni 8

  Aktivitetet e Asosiacionit Kombëtare janë:

  • zbatimi i dispozitave ligjore dhe akteve të tjera normative mbi mbarështimin dhe mbrojtjen e kafshëve të Imëta dhe mjedisit të njeriut,

  • inkurajon dhe organizon gara, shfaqje, festivale, ekspozita dhe panaire të kafshëve të Imëta në Republikën e Kosovës dhe Bashkimin Evropian me qëllim të inkurajimit të cilësisë së mbarështimit dhe punës më të mirë të shoqatave,

  • inkurajimi i shoqatave anëtare për bashkëpunim të ndërsjellë, si dhe për të bashkëpunim me shoqata të tjera në vend dhe jashtë tij, që kanë qëllime të njëjta ose të ngjashme,

  • përmes shoqatave inkurajon që të kujdesen për kushtet higjienike të strehimit për mbajtjen e kafshëve të Imëta, në përputhje me dispozitat pozitive ligjore,

  • aktivitetet ekonomike në përputhje me dispozitat e veçanta të shitjes së produkteve vetanake,

  • organizimi i ekspozitave, panaireve dhe festivaleve,

  • koordinon dhe harmonizon punën e shoqatave anëtare të Asosiacionit Kombëtare,

  • kujdeset për zbatimin e Konventave Ndërkombëtare në lidhje me mbarështimin e kafshëve të Imëta,

  • planifikon dhe zbaton programin e aftësimit profesional të anëtarëve të shoqatave përmes ligjëratave profesionale, edukimit përmes seminareve, dhe në atë pjesë bashkëpunon ngushtë edhe me institucionet shkencore

  Neni 9

  Rajon i aktivitetit të Asosiacionit është territori i Republikës së Kosovës ,regjionit te ballkanit perendimor dhe i Bashkimit Evropian.

  Asosiacioni Kombëtare synon të jetë anëtare e shoqatave ndërkombëtare që kanë qëllime dhe detyra të njëjta ose të ngjashme, dhe është gjithashtu edhe anëtare e Asosiacionit Evropiane të Kultivuesve të shpendëve, lepujve, pëllumbave, zogjve dhe Kavieve

  Neni 10

  Puna e Asosiacionit Kombëtare është publike. Kuvendi i Asosiacionit Kombëtare dhe të gjitha organet publikisht i shqyrtojnë dhe marrin vendime brenda fushëveprimit të tyre. Asosiacioni Kombëtare informon publikun për aktivitetet e saj, vendimet dhe çështje të tjera të rëndësishme brenda fushëveprimit së saj përmes mediave publike, shtypit, rrjeteve sociale, internetit, portaleve të internetit dhe revistave.

  Asosiacioni Kombëtare informon anëtarët e saj në lidhje me aktivitetet, problemet aktuale, vendimet e marra dhe aktet e tjera brenda fushë veprimtarisë së saj, përmes delegatëve, dërgimit të materialeve të shkruara, postës elektronike dhe botimit të tekstit në gazetën e Asosiacionit Kombëtare.

  Asosiacioni Kombëtare i njofton me aktivitetet e saj edhe Asosiacionit, shoqatat dhe institucionet e tjera me të cilat bashkëpunon.

  KAPITULLI 3. ANËTARËSIMI NË ASOSIACIONIN KOMBËTARE

  Neni 11

  Anëtarë të Asosiacionit Kombëtare janë shoqatat që veprojnë në fushën e mbarështimit dhe mbrojtjes së kafshëve të Imëta, si dhe të mbrojtjes së mjedisit dhe natyrës.

  E drejta e anëtarësimit në Asosiacionin Kombëtare fitohet kur Bordi Ekzekutiv i Asosiacionit Kombëtare përcakton se janë përmbushur kushtet e përcaktuara me këtë Statut

  Neni 12

  Kushtet për pranim në Asosiacionin Kombëtare janë:

  • bashkë me aplikacionin të paraqesin një kopje të Statutit të tyre, një kopje të aktvendimit të Zyrës së Administratës Shtetërore për regjistrim në Regjistrin e Shoqatave të Republikës së Kosovës

  Neni 13

  Ditë e pranimit në anëtarësimin e Asosiacionit Kombëtare konsiderohet të jetë dita kur propozimin e Bordit Ekzekutiv e ka konfirmuar Kuvendi i Asosiacionit Kombëtare.

  Asosiacioni Kombëtare është e detyruar t’i paraqesë secilit anëtar të ri një kopje të Statutit të vërtetuar të Asosiacionit Kombëtare brenda tridhjetë (30) ditësh nga dita e mbajtjes së Kuvendit të Asosiacionit Kombëtare në të cilën është konfirmuar vendimi për pranim.

  Në Asosiacionin Kombëtare mbahet regjistri i anëtarëve. Administratori i Shoqatës Kombëtare është përgjegjës për mbajtjen e regjistrit të anëtarëve. Regjistri i anëtarëve mbahet në mënyrë elektronike dhe me shkrim dhe përmban: emrin e plotë të anëtarit, NPI, datën e themelimit të anëtarit, datën e pranimit në Asosiacionin Kombëtare dhe datën e përfundimit të anëtarësimit në Asosiacionin Kombëtare.

  Regjistri i anëtarëve është gjithmonë në dispozicion për shikim për të gjithë anëtarët dhe organet kompetente të Asosiacionit Kombëtare me kërkesën e tyre

  Neni 14

  Të drejtat dhe detyrimet e anëtarëve janë:

  • të vendosin në mënyrë të pavarur për çështjet në lidhje me anëtarësimin në Asosiacionin Kombëtare,

  • të marrin pjesë në punën e Kuvendit të Asosiacionit Kombëtare dhe organeve të tjera të saj përmes përfaqësuesve të tyre,

  • të paraqesin propozime, kërkesa, ankesa dhe parashtresa,

  • të marrin pjesë në planifikimin e detyrave të Asosiacionit Kombëtare dhe përcaktimin e udhëzimeve për punën e Asosiacionit Kombëtare në lidhje me përmirësimin e mbarështimit dhe mbrojtjen e kafshëve të Imëta, dhe mbrojtjen e mjedisit dhe natyrës,

  • të marrin pjesë në planifikimin dhe përcaktimin e fondeve të nevojshme për punën e Asosiacionit Kombëtare,

  • të marrin pjesë në të gjitha ekspozitat, festivalet dhe garat kombëtare përmes anëtarëve të tyre të mbarështimit, si dhe të inkurajojnë ekspozimin e kafshëve të Imëta në vend dhe jashtë tij,

  • të furnizohen përmes Asosiacionit Kombëtare me unaza zyrtare të Asosiacionit,

  • të informohet përmes shtypit për aktivitetet dhe lajmet në punën e Asosiacionit Kombëtare,

  • t’u përmbahen dispozitave të Statutit, Rregullores dhe akteve të tjera të miratuara në bazë të Statutit,

  • të përmbushin në mënyrë të rregullt detyrimet e tyre financiare ndaj Asosiacionit Kombëtare deri në mars të vitit aktual,

  • të angazhohen në veprime me interes të përbashkët për mbrojtjen e kafshëve të Imëta dhe mjedisit të njeriut në fushat e veprimtarisë së shoqatës së Kultivuesve të kafshëve të Imëta,

  • të mbrojnë interesat e Asosiacionit Kombëtare dhe organeve të saj,

  • t’i përgjigjen çdo ftese të Asosiacionit Kombëtare kur bëhet fjalë për manifestime, festime dhe tubime të tjera të organizuara në nivelin shtetëror

  Neni 15

  Anëtarësimi në Asosiacionin Kombëtare pushon:

  • kur Asosiacioni Kombëtare e përjashton shoqatën nga anëtarësia për shkak të mos përmbushjes së detyrimeve ndaj Asosiacionit Kombëtare, mos përmbushjes së detyrimeve financiare, mospagimit të tarifave të anëtarësimit, nëse nuk u janë përmbajtur dispozitave të Statutit dhe vendimeve te marra në bazë të tij.

  • në rastet e dëmtimit të reputacionit të Asosiacionit Kombëtare në vend dhe jashtë tij duke shpërndarë informacione të ndryshme të pavërteta ose duke vepruar ndryshe drejtpërdrejt ose indirekt kundër interesave të Asosiacionit Kombëtare.

  Plotfuqishmëria e pushimit të anëtarësisë duhet të bazohet në faktet materiale që i shqyrton Bordi Ekzekutiv i Asosiacionit Kombëtare.

  Nëse anëtari i Asosiacionit Kombëtare nuk paguan tarifën e anëtarësisë për më shumë se një vit.

  • nëse shoqata jep dorëheqje vullnetarisht dhe Kuvendi e konfirmon vendimin e saj.

  Neni 16

  Përgjegjësia disiplinore e anëtarëve të Asosiacionit Kombëtare përcaktohet në procedurë disiplinore.

  Procedurën disiplinore mund ta iniciojë

  – çdo anëtar i Asosiacionit Kombëtare,

  – Bordi Ekzekutiv.

  Në procedurën disiplinore përcaktohen rrethanat për shkak të të cilave është bërë shkelja e statutit dhe e detyrimeve dhe përgjegjësive të anëtarësisë, pesha e shkeljes dhe shkalla e dëmit të shkaktuar Asosiacionit Kombëtare.

  Procedurën disiplinore e udhëheqë dhe masat disiplinore i shqipton Bordi Ekzekutiv.

  Nëse anëtari nuk apelon masën disiplinore, vendimi i Bordit Ekzekutiv për përjashtimin është i plotfuqishëm.

  Për shkelje të përcaktuara të statutit dhe detyrimeve dhe përgjegjësive të anëtarësisë, Bordi Ekzekutiv mund të shqiptojë masën e vërejtjes ose të përjashtimit nga Asosiacioni Kombëtare për shoqatat, ndërsa për personat që

  mbajnë funksione të caktuara në organet e Asosiacionit dhe persona të tjerë fizikë gjithashtu vërejtje ose ndalim të pjesëmarrjes në punën e të gjitha organeve, përfshirë edhe organet profesionale, si dhe Kuvendin e Asosiacionit.

  Anëtari dhe zyrtari i Asosiacionit Kombëtare ose personi tjetër fizik, të cilit i është shqiptuar masa disiplinore e përjashtimit nga Asosiacioni Kombëtare ose ndonjë masë tjetër disiplinore ka të drejtë t’i paraqesë ankesë Kuvendit të Asosiacionit Kombëtare brenda 15 ditëve nga data të dorëzimit të vendimit.

  Ankesa kundër masës disiplinore të marrë nga Bordi Ekzekutiv i Asosiacionit nuk e shtynë ekzekutimin e masës disiplinore.

  Kuvendi i Asosiacionit Kombëtare është i detyruar ta zgjidhë ankesën brenda 60 ditëve nga dita e marrjes së ankesës.

  Vendimi i Kuvendit të Asosiacionit Kombëtare në lidhje me ankesën për përjashtimin e shoqatës nga anëtarësia në Asosiacionin Kombëtare ose ndonjë masë tjetër është përfundimtar dhe nuk lejohet ankesë kundër tij.

  Vendimi i Kuvendit në lidhje me ankesën për personat fizikë të cilët mbajnë funksione të caktuara në organet e Asosiacionit ose personat e tjerë fizikë ndaj masës disiplinore është gjithashtu përfundimtar dhe nuk lejohet ankesë kundër tij.

  Nëse anëtari, ose personat fizikë që mbajnë funksione të caktuara në organet e Asosiacionit ose personi tjetër fizik nuk janë ankuar kundër masës disiplinore të miratuar nga Bordi Ekzekutiv i Asosiacionit brenda periudhës së parashikuar, masa bëhet e plotfuqishme dhe nuk nevojitet vendim i Kuvendit.

  KAPITULLI 4. ZGJIDHJA E KONTESTEVE DHE KONFLIKTEVE TË INTERESIT

  Neni 17

  Kontesti / konflikti i interesit në Asosiacionin Kombëtare ekziston kur anëtarët e Asosiacionit Kombëtare (shoqatat, shoqëritë dhe klubet) konsiderojnë se u janë shkelur të drejtat e tyre të përcaktuara me statut, kur bëhet fjalë për një kontest / konflikt interesi midis anëtarëve të Asosiacionit, e që ndikon në punën normale të Asosiacionit Kombëtare, kur anëtari i Asosiacionit Kombëtare konsideron se Asosiacioni Kombëtare ka shkelur disa nga dispozitat e statutit në punën dhe funksionimin e saj, se janë shkelur të drejtat materiale dhe financiare, përkatësisht se ka lindur kontesti / konflikt i interesit rreth çështjeve për të cilat bëhet kërkesa për regjistrimin e ndryshimeve në regjistrin e shoqatave.

  Neni 18

  Kuvendi i Asosiacionit Kombëtare është përgjegjës për zgjidhjen e të gjitha kontesteve dhe konflikteve midis anëtarëve të Asosiacionit Kombëtare dhe i zgjidh ato në përputhje me Statutin e Asosiacionit Kombëtare dhe Rregulloren e Punës.

  Vendimi i Kuvendit është përfundimtar, ndërsa administratori i Asosiacionit Kombëtare është i detyruar që për vendimin e marrë në afat prej tridhjetë ditësh t’i informojë me shkrim anëtarët që kanë qenë në kontest ose konflikt.

  KAPITULLI 5. RREGULLIMI DHE ORGANET E ASOSIACIONIT KOMBËTARE

  Neni 19

  Menaxhimi në Asosiacionin Kombëtare bëhet në përputhje me Ligjin dhe me këtë Statut.

  Asosiacioni Kombëtare ka këto organe:

  • Kuvendin

  • Bordin Ekzekutiv

  • Bordin Mbikëqyrës

  • Organet profesionale

  • Seksionet, këshillat, komisionarët dhe komisionet

  • Kryetarin

  • Dy nënkryetarë

  • Administratorin

  Neni 20

  Organet profesionale të Asosiacionit Kombëtare janë: Tubimi i gjyqtarëve vlerësues, Komiteti për racat Kombëtare dhe Komisionet Standarde (komisioni standard për pëllumba, komisioni standard për shpendë, komisioni standard për lepuj dhe komisioni standard për zogj).

  Seksionet e Asosiacionit Kombëtare janë: seksioni i pëllumbave, seksioni i shpendëve, seksioni i lepujve dhe seksioni i zogjve. Puna e seksioneve (dega e mbarështimit) drejtohet nga Komitetet.

  Komitetet e Asosiacionit Kombëtare janë: Komiteti i pëllumbave, Komiteti i shpendëve, Komiteti i lepujve dhe Komiteti i zogjve. Komitetet kryesohen nga kryetarët e komiteteve të cilët zgjidhen nga radhët e Kultivuesve të shquar nga degë të veçanta të mbarështimit.

  Neni 21

  Kuvendi është organi më i lartë i Asosiacionit Kombëtare.

  Kuvendi përbëhet nga shoqatat anëtare të Asosiacionit, shoqatat përfaqësohen nga persona të autorizuar nga shoqatat e tyre.

  Çdo shoqatë delegon nga një përfaqësues në Kuvend.

  Autorizimin e përfaqësuesit të saj të shoqata anëtare e konfirmon me anë të vërtetimit të listës së delegatit me vulën e shoqatës dhe nënshkrimit të personit të autorizuar

  Neni 22

  Kuvendi i rregullt raportues i Asosiacionit Kombëtare mbahet çdo vit, ndërsa Kuvendi zgjedhor mbahet çdo katër vjet.

  Përveç kuvendeve të rregullta vjetore të raportimit, kuvendet mund të jenë të jashtëzakonshme, tematike dhe solemne. Kuvendet nga paragrafi 2 të këtij neni thirren sipas nevojës së shfaqur për mbajtjen e tyre.

  Neni 23

  Kuvendin e Asosiacionit Kombëtare e thërret kryetari i Asosiacionit Kombëtare, me iniciativë të tij ose me kërkesë të një të tretës së anëtarëve të Asosiacionit me pëlqimin me shkrim në afat prej 30 ditësh nga dita e marrjes së kërkesës.

  Ftesa duhet të dërgohet me shkrim në adresën zyrtare të selisë së shoqatës anëtare të Asosiacionit, e cila është e shënuar në regjistrin e shoqatave më së voni 14 ditë para mbajtjes së seancës së Kuvendit.

  Ftesa duhet të përmbajë rendin e propozuar të ditës, datën, kohën dhe vendin e mbajtjes së Kuvendit, si dhe duhet të vërtetohet me vulë të Asosiacionit dhe nënshkrim të kryetarit të Asosiacionit.

  Në rast të skadimit të mandatit të organeve të Asosiacionit Kombëtare të autorizuara për të thirrur mbledhjen e Kuvendit, mbledhjen e Kuvendit e thërrasin personat për përfaqësim nga mandati i mëparshëm në afat prej 30 ditësh nga skadimi i mandatit të organeve të autorizuara për të thirrur Kuvendin.

  Për punën e Kuvendit mbahet Procesverbal i cili ruhet përgjithmonë në arkivin e Asosiacionit Kombëtare

  Neni 24

  Kuvendi i Asosiacionit Kombëtare kryen detyrat e mëposhtme:

  • miraton, ndryshon dhe plotëson statutin e Asosiacionit Kombëtare

  • zgjedh dhe shkarkon bordin ekzekutiv dhe mbikëqyrës

  • zgjedh dhe shkarkon Kryetarin, dy Nënkryetarët dhe Administratorin

  • shqyrton dhe miraton raportet e bordit ekzekutiv

  • miraton programin e punës së Asosiacionit Kombëtare

  • vendos për kërkesat, kundërshtimet, propozimet dhe ankesat e anëtarëve

  • vendos për pranimin e anëtarëve të rinj

  • miraton planin financiar, planin e punës dhe llogarinë përfundimtare

  • vendos për veprimtarinë botuese

  • kryen edhe detyra të tjera në përputhje me Ligjin dhe me këtë statut

  • merr vendim për pushimin e punës së Asosiacionit Kombëtare

  Neni 25

  Kuvendi i Asosiacionit Kombëtare miraton Rregulloren e Punës për punën e ti

  Neni 26

  Kuvendi i Asosiacionit Kombëtare vendos në mënyrë të plotfuqishme kur në mbledhje janë të pranishëm më shumë se gjysma e numrit të anëtarëve. Vendimet merren me shumicën e votave të përfaqësuesve të pranishëm.

  Votimi gjatë mbajtjes së Kuvendit të Asosiacionit Kombëtare është publik, përveç nëse Kuvendi vendos ndryshe.

  Neni 27

  Bordi Ekzekutiv i Asosiacionit Kombëtare është organ ekzekutiv kolektiv i Kuvendit të Asosiacionit Kombëtare, i cili ndërmjet dy seancave menaxhon punën e Asosiacionit Kombëtare dhe vendos për të gjitha çështjet brenda kompetencës së tij në përputhje me dispozitat e Ligjit dhe të këtij statuti.

  Bordi Ekzekutiv i Asosiacionit Kombëtare përbëhet nga 11 anëtarë të cilët i zgjedh Kuvendi. Mandati i anëtarëve të Bordit Ekzekutiv është katër vjet.

  Kryetari, Nënkryetarët dhe Administratori janë anëtarë të Bordit Ekzekutiv sipas funksionit të tyre.

  Anëtarët e Bordit Ekzekutiv mund të zgjidhen më së shumti dy mandate radhazi, përveç nëse Kuvendi vendos ndryshe.

  Pas një pauze prej katër vjetësh, ata mund të zgjidhen përsëri

  Neni 28

  Bordi Ekzekutiv i Asosiacionit Kombëtare kryen detyrat e mëposhtme:

  • zbaton vendimet, konkluzionet dhe rekomandimet e Kuvendit të Asosiacionit Kombëtare

  • përcakton propozimin e Statutit dhe të akteve të tjera të përgjithshme të cilat i miraton Kuvendi

  • monitoron dhe drejton punën e organeve të tjera dhe jep propozime për përmirësimin e tyre

  • menaxhon pronën e Asosiacionit Kombëtare

  • shqyrton propozimet e anëtareve anëtarëve të vet

  • shqyrton aplikimet për anëtarësim në Asosiacionin Kombëtare

  • shqyrton edhe propozime dhe çështje të tjera që janë vendosur në fushë veprimtarinë e tij të punës e këtë Statut dhe me aktet e përgjithshme të Kuvendit të Asosiacionit

  • ekzekuton programin e punës të përcaktuar nga Kuvendi i Asosiacionit Kombëtare

  • zbaton konkluzionet, ujditë dhe marrëveshjet

  • kryen edhe detyra të tjera të sipas urdhrit të Kuvendit të Asosiacionit Kombëtare

  • bordi ekzekutiv zbaton dhe shqipton masa disiplinore

  Neni 29

  Bordi Ekzekutiv ka Kryetarin, dy nënkryetarë dhe një administrator.

  Kryetari përfaqëson Asosiacionin Kombëtare dhe menaxhon punën e Bordit Ekzekutiv.

  Nënkryetarët dhe administratorin i zgjedhë Kuvendi i Asosiacionit për një mandat prej katër vjetësh.

  Nënkryetarët e ndihmojnë Kryetarin në punën e tij dhe e zëvendësojnë atë në rast të pengesës ose mungesës së tij me kërkesën e tij.

  Neni 30

  Bordin Ekzekutiv të Asosiacionit Kombëtare e thërret Kryetari i i Bordit Ekzekutiv me shkrim ose në mënyrë elektronike, më së voni 14 ditë para seancës.

  Ftesa duhet të përmbajë datën, kohën dhe vendin e mbajtjes së seancës, si dhe rendin e propozuar të ditës.

  Kryetar, Nënkryetar dhe Administrator i Bordit Ekzekutiv janë gjithashtu edhe Kryetari, Nënkryetarët dhe Administratori i Asosiacionit Kombëtare.

  Seancat e Bordit Ekzekutiv të Asosiacionit Kombëtare mbahen të paktën një herë në katër muaj, kurse sipas nevojës mund të mbahen më shpesh. Në seancat e Bordit Ekzekutiv të Asosiacionit Kombëtare mbahet Procesverbal i cil ruhet përgjithmonë në arkivin e Asosiacionit Kombëtare. Seancat mund të jenë të hapura dhe të mbyllura për publikun.

  Bordi Ekzekutiv i Asosiacionit Kombëtare vendos në mënyrë të plotfuqishme nëse shumica e anëtarëve të saj janë të pranishëm në seancë. Vendimet merren me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm.

  Bordi Ekzekutiv i Asosiacionit Kombëtare për punën e tij i përgjigjet Kuvendit të Asosiacionit Kombëtare

  Neni 31

  Kryetari dhe anëtarët e Bordit Ekzekutiv mund të shkarkohen nga detyra para skadimit të mandatit për të cilin janë zgjedhur:

  – me kërkesë të vetë,

  – në rast të pamundësisë për të kryer detyra për më shumë se 6 muaj,

  – me revokim.

  Çdo anëtar i Asosiacionit mund të bëjë kërkesë për revokim.

  Vendimi për shkarkimin nga detyra të Kryetarit dhe anëtarëve të Bordit Ekzekutiv merret nga Kuvendi në mbledhje të jashtëzakonshme me propozimin e propozuesit.

  Në rast të pushimit të mandatit të Kryetarit ose të anëtari të Bordit Ekzekutiv, në mbledhjen në të cilën ai është shkarkuar, zgjidhet Kryetari i ri ose anëtari i Bordit Ekzekutiv të Asosiacionit Kombëtare zgjidhet për pjesën e mbetur të mandatit

  Neni 32

  Asosiacioni Kombëtare ka administratorin dhe ai është njëherësh anëtar i Bordit Ekzekutiv të Asosiacionit Kombëtare.

  Administratori zgjidhet nga Kuvendi i Asosiacionit për një mandat prej katër vjetësh.

  Administratori kujdeset për zbatimin e statutit dhe akteve të përgjithshme të Asosiacionit Kombëtare, zbatimin e vendimeve dhe përfundimeve, si dhe mbron ligjshmërinë e punës së Asosiacionit Kombëtare.

  Administratori merr pjesë në përgatitjen e agjendave të mbledhjeve, kujdeset për mbajtjen e procesverbaleve të mbledhjeve të trupave, kujdeset për çështje administrative dhe materiale, udhëheqë arkivin e Asosiacionit Kombëtare dhe kryen detyra të tjera që i janë besuar nga Bordi Ekzekutiv i Asosiacionit Kombëtare .

  Administratori udhëheqë punët materiale – financiare të Asosiacionit Kombëtare dhe Bordit Ekzekutiv të Asosiacionit Kombëtare.

  Mban evidencën e të ardhurave dhe shpenzimeve në përputhje me Ligjin dhe këtë Statut.

  Administratori përgatit llogarinë përfundimtare dhe raportin vjetor mbi veprimtarinë materiale – financiare dhe e arsyeton të njëjtin në Kuvendin vjetor të Asosiacionit Kombëtare, ndërsa një kopje të raportit e publikon në faqen zyrtare të internetit të Asosiacionit Kombëtare tridhjetë (30) ditë para mbajtjes së Kuvendit.

  Gjatë përgatitjes së planit financiar, llogarisë përfundimtare, raportit vjetor dhe akteve të tjera që Asosiacioni Kombëtare është e detyruar të paraqesë tek organet kompetente, arkëtari është i detyruar të marrë parasysh afatet për përgatitjen dhe dorëzimin e këtyre dokumenteve.

  Administratori plotëson, lëshon dhe pranon, si dhe kontrollon dokumentet financiare dhe formularët të cilët përdoren në aktivitetet e Asosiacionit Kombëtare, dhe në të njëjtën kohë kujdeset që ato të plotësohen në mënyrë korrekte, në përputhje me Ligjin dhe aktet nënligjore.

  Neni 33

  Organet, seksionet, komitetet dhe komisionet profesionale të Asosiacionit Kombëtare, të theksuara në paragrafët 1, 2, 3 dhe 4 të Nenit 20 të këtij Statuti i themelon Kuvendi i Asosiacionit Kombëtare me qëllim të kryerjes së punëve dhe detyrave në planin profesional të mbarështimit dhe mbrojtjes, mbarështimit të kontrolluar, përzgjedhjes profesionale, përmirësimit të racave ekzistuese dhe krijimit të racave të reja, përkryerjes profesionale të anëtarëve dhe vlerësimit profesional në ekspozita dhe në format e tjera të garimit.

  Të gjithë organet profesionale, komitetet, komisionet dhe komisionarët e Asosiacionit Kombëtare planifikojnë dhe kryejnë detyra nga fushë veprimtaria e tyre. Nëse është e nevojshme, ata përgatisin drafte dhe përcaktojnë propozime të rregulloreve nga fushë veprimtaria, të cilat i miraton Kuvendi. Organet profesionale, komitetet, komisionet dhe komisionarët e Asosiacionit Kombëtare u paraqesin raporte me shkrim Kuvendit të Asosiacionit Kombëtare një herë në vit. Raportet e organeve, komiteteve, komisioneve dhe komisionarëve profesionalë administratori i Asosiacionit Kombëtare i përfshinë në raportin e plotë të punës së Asosiacionit Kombëtare.

  Raportin e konsoliduar për punën e Asosiacionit Kombëtare e miraton Kuvendi i Asosiacionit Kombëtare

  Neni 34

  Kryetarët e organeve profesionale, komiteteve dhe komisioneve i emëron Kuvendi i Asosiacionit Kombëtare, si dhe anëtarët, me propozimin e kryetarit të të njëjtave organe.

  Mandati i kryetarëve dhe anëtarëve të organeve profesionale, komiteteve dhe komisioneve është katër vjet dhe mund të përsëritet, dhe mund të zgjidhen më së shumti dy mandate radhazi, përveç nëse Kuvendi vendos ndryshe.

  Komisionet e veçanta, siç janë komisionet për regjistrimin e inventarit dhe regjistrimin e pasurisë, komisionet për hartimin e projekt rregullores dhe akteve të tjera dhe komisionet e tjera krijohen kur paraqitet nevoja.

  Kryetarët dhe anëtarët e komisionarëve i emëron Kuvendi i Asosiacionit Kombëtare. Mandati i kryetarit dhe i anëtarëve të komisionarëve përcaktohet me Vendimin për emërimin e komisionarit.

  Neni 35

  Tubimi i Gjyqtarëve Vlerësues është organ profesional i Asosiacionit Kombëtare i themeluar me qëllim të:

  • aftësimit dhe zhvillimit profesional të gjyqtarëve vlerësues

  • vlerësimit profesional dhe të paanshëm në ekspozita dhe forma të tjera të garimit

  • orientimit dhe përmirësimit të mbarështimit të kontrolluar të kafshëve të Imëta.

  Tubimi i Gjyqtarëve Vlerësues është autonom në kuadër të kompetencave dhe fushëveprimit të tij të punës, ndërsa për ekzekutimin e detyrave të tij është përgjegjës para Kuvendit të Asosiacionit Kombëtare

  Neni 36

  Tubimi i Gjyqtarëve Vlerësues ka kuvendin, bordin ekzekutiv, i cili ka kryetarin, nënkryetarin, sekretarin dhe 2 anëtarë. Mandati i anëtarëve, sekretarit, nënkryetarit dhe kryetarit të bordit ekzekutiv është katër vjet dhe mund të zgjidhen më së shumti dy mandate radhazi, përveç nëse Kuvendi i Asosiacionit vendos ndryshe. Ata i zgjedhë Tubimi i Gjyqtarëve Vlerësues dhe konfirmohen nga Kuvendi i Asosiacionit Kombëtare. Punët materiale dhe financiare të Tubimit të Gjyqtarëve Vlerësues në përputhje me dispozitat e Nenit 32 të këtij Statuti i kryen administratori i Asosiacionit Kombëtare.

  Tubimi i Gjyqtarëve Vlerësues përgatit drafte dhe përcakton propozimet e Rregulloreve nga kompetenca e fushëveprimit të punës së Tubimit të Gjyqtarëve Vlerësues, të cilat i miraton Kuvendi i Asosiacionit Kombëtare

  Neni 37

  Për të mbikëqyrur punën e organeve drejtuese dhe organeve të tjera të Asosiacionit Kombëtare, themelohet Bordi Mbikëqyrës. Bordi Mbikëqyrës ka tre anëtarë. Kryetarin dhe anëtarët e Bordit Mbikëqyrës i zgjedhë Kuvendi i Asosiacionit Kombëtare. Kryetari i Bordit Mbikëqyrës thërret mbledhjet dhe menaxhon punën e Bordit. Bordi Mbikëqyrës punon në përbërjen e tij të plotë dhe merr vendime me shumicë votash.

  Mandati i Kryetarit dhe anëtarëve të Bordit Mbikëqyrës është katër vjet dhe mund të zgjidhen më së shumti dy mandate radhazi, përveç nëse Kuvendi vendos ndryshe

  Neni 38

  Bordi Mbikëqyrës shqyrton dhe kontrollon kapitujt vijues:

  • zbatimin e Statutit dhe akteve të tjera të përgjithshme

  • ekzekutimi i të drejtave dhe detyrimeve të të gjitha organeve të Asosiacionit Kombëtare

  • afarizmin material dhe financiar dhe llogarinë përfundimtare

  • realizimin e vendimeve, konkluzioneve, marrëveshjeve, kontratave dhe akteve të tjera

  • kryen edhe punë të tjera që i janë vënë në kompetencë

  Neni 39

  Bordi Mbikëqyrës ka të drejtë dhe detyrë të informojë me kohë Kuvendin e Asosiacionit Kombëtare, Bordin Ekzekutiv të Asosiacionit Kombëtare dhe, nëse është e nevojshme, edhe organet e tjera të Asosiacionit Kombëtare në lidhje me dukuritë e vërejtura dhe për qëndrimet e tij dhe t’u propozojë atyre ndërmarrjen e masave përkatëse.

  Për të kryer detyrat e tij, Bordi Mbikëqyrës ka të drejtë të kërkojë në shikim dokumentacionin dhe të dhënat e tjera me qëllim të vërtetimit të fakteve.

  Bordi Mbikëqyrës i paraqet raport me shkrim mbi gjetjet e tij dhe situatën aktuale Kuvendit të Asosiacionit Kombëtare të paktën një herë në vit.

  KAPITULLI 6. PRONA, MENYRA E FITIMIT DHE DISPONIMI ME PRONËN

  Neni 40

  Për të arritur qëllimet dhe detyrat e Asosiacionit Kombëtare, Asosiacioni Kombëtare është e detyruar të sigurojë fonde për veprim dhe punë të sigurt. Fondet mund të merren, sigurohen dhe përdoren në përputhje me ligjin dhe në mënyrën e përcaktuar me këtë Statut.

  Shoqata mund të disponojë me pasurinë e saj vetëm për arritjen e qëllimeve dhe aktiviteteve të përcaktuara me statutin e shoqatës në përputhje me Ligjin.

  Nëse në kryerjen e veprimtarisë ekonomike shoqata realizon një tepricë të të ardhurave mbi shpenzimet, ajo duhet të përdoret në përputhje me statutin e shoqatës ekskluzivisht për të arritur qëllimet e përcaktuara me Statut

  Neni 41

  Të ardhurat e Asosiacionit Kombëtare realizohen nga burimet e mëposhtme:

  • nga pagesa e tarifës së anëtarësisë dhe regjistrimit

  • nga kontributet vullnetare dhe dhuratat

  • granti nga buxheti i shtetit dhe buxheti i njësive të vetëqeverisjes lokale dhe rajonale

  • granti nga fondet

  • donacionet dhe dhuratat

  • kryerja e veprimtarive që krijojnë të ardhura

  • burimet e tjera në përputhje me Ligjin dhe këtë Statut.

  Neni 42

  Shoqatat anëtare të Asosiacionit Kombëtare paguajnë tarifën e anëtarësie, të regjistrimi dhe kontribute të tjera në shumën dhe afatet e përcaktuara me vendimet e Kuvendit të Asosiacionit Kombëtare

  Neni 43

  Mjetet financiare të Asosiacionit Kombëtare planifikohen dhe alokohen me planin vjetor për financimin e aktiviteteve të Asosiacionit Kombëtare dhe organeve të saj.

  Plani financiar përgatitet nga administratori i Asosiacionit Kombëtare, ndërsa e miraton Kuvendi i Asosiacionit Kombëtare.

  Veprimtarinë materiale – financiare e udhëheqë administratori në përputhje me Ligjin dhe me aktet nënligjore që rregullojnë punën e organizatave jofitimprurëse.

  KAPITULLI 7. LIKUIDATORI I ASOSIACIONITS KOMBËTARE - ZGJEDHJET DHE REVOKIMET

  Neni 44

  Likuidatorin e Asosiacionit Kombëtare e zgjedh dhe revokon Kuvendi i Asosiacionit Kombëtare në mbledhjen e tij.. Likuidatori përfaqëson Asosiacionin Kombëtare në procedurën e likuidimit dhe me hapjen e procedurës së likuidimit regjistrohet në regjistrin e shoqatave si person i autorizuar për të përfaqësuar Asosiacionin Kombëtare deri në fund të procedurës së likuidimit dhe fshirjes së Asosiacionit Kombëtare nga regjistri i shoqatave .

  Likuidatori është i detyruar të përmbushë të gjitha detyrimet ligjore dhe të respektojë afatet e përcaktuara me Ligjin Nr 06/L-043 për lirinë e asociimit në organizata joqveritare Kapitulli VIII Neni 41

  KAPITULLI 8. PUSHIMI I EKZISTIMIT TË ASOSIACIONIT KOMBËTARE DHE PROCEDURA RRETH PRONËS

  Neni 45

  Vendimin për pushimin e Asosiacionit Kombëtare e merr Kuvendi i Asosiacionit Kombëtare.

  Vendimi për pushimin e Asosiacionit Kombëtare mund të merret nga Kuvendi me shumicën e dy të tretave të votave të delegatëve të të gjithë anëtarëve.

  Pas pushimit të ekzistimit të Asosiacionit Kombëtare, prona pas përmbushjes së detyrimeve ndaj kreditorëve dhe shpenzimeve të procedurës së likuidimit i kalohet shoqatës, institucionit ose fondacionit që ka qëllime e njëjta ose të ngjashme statutore, në bazë të vendimit të Kuvendit në përputhje me Statutin dhe Ligjin për Shoqatat.

  Kuvendi i Asosiacionit Kombëtare nuk ka të drejtë t’ua ndajë pronën themeluesve të saj, anëtarëve, anëtareve, personave të autorizuar për të përfaqësuar, të punësuarve ose personave të lidhur me ta.

  Likuidatori është i detyruar të përmbushë të gjitha detyrimet ligjore dhe të respektojë afatet e përcaktuara me Ligjin Nr 06/L-043 për lirinë e asociimit në organizata joqveritare Kapitulli VIII Neni 41

  KAPITULLI 9. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PINRFUNDIMTARE

  Neni 46

  Asosiacioni Kombëtare mund të ngarkojë një nga anëtarët për të kryer kohë pas kohe punë administrative dhe teknike.

  Për detyra të vazhdueshme, të përhershme të natyrës administrative, teknike dhe materiale-financiare, Asosiacioni Kombëtare mund të angazhojë persona të veçantë profesionistë fizikë dhe juridikë dhe të themelojë marrëdhënie kontraktuale me ta në përputhje me dispozitat ligjore

  Neni 47

  Në realizimin e qëllimeve dhe detyrave të saj, Asosiacioni Kombëtare bashkëpunon me organizata të tjera, komunitete, organet e administratës shtetërore, organet e vetëqeverisjes rajonale dhe lokale dhe me shoqatat e tjera të qytetarëve.

  Neni 48

  Statutin e Asosiacionit Kombëtare, si dhe ndryshimet dhe plotësimet e tij i miraton Kuvendi i Asosiacionit Kombëtare me shumicë votash (50% +1 vota) të përfaqësuesve të pranishëm të më shumë se gjysmës së numrit të shoqatave anëtare, pas zhvillimit të debatit.

  Nismën për ndryshime dhe plotësime të Statutit mund ta iniciojë cilido qoftë anëtar i Asosiacionit Kombëtare, Kryetari i Asosiacionit Kombëtare ose Bordi Ekzekutiv.

  Nisma për ndryshime dhe plotësime të Statutit i paraqitet me shkrim Bordit Ekzekutiv të Asosiacionit Kombëtare, i cili ka për detyrë që propozimin për ndryshim plotësime ta përfshijë në rendin e ditës së mbledhjes së parë të ardhshme të Kuvendit të Asosiacionit Kombëtare.

  Propozimi i ndryshim-plotësimeve të Statutit duhet të përmbajë një formulim të ri të neneve të Statutit ndryshimet dhe plotësimet e të cilit propozohen me arsyetim të propozimit.

  Propozimi i ndryshimeve dhe plotësimeve të Statutit duhet t’u dërgohen anëtarëve me shkrim jo më vonë se 30 ditë para mbajtjes së Kuvendit.

  Neni 49

  Interpretimin e dispozitave të këtij Statuti e bën Kuvendi i Asosiacionit Kombëtare

  Neni 50

  Ky Statut hynë në fuqi në ditën e miratimit të tij në Kuvendin e Asosiacionit Kombëtare, të mbajtur më 28 korrik 2019, në Llukavc, ndërsa do të zbatohet nga dita e certifikimit nga Zyra kompetente e administratës shtetërore

  Neni 51

  Me hyrjen në fuqi të këtij Statuti, Statuti i Asosiacionit Kombëtare i miratuar në Kuvendin e Asosiacionit Kombëtare, të mbajtur më 21 mars 2021, pushon së vazhduari.

  Kryetar i Asosiacionit Kombëtare:

  FATOS ISLAMI